Nord Montage AB

Kvalitets- och Miljöarbete


Nord Montage AB ska leverera flexibla lösningar inom områdena entreprenad, bemanning, jord & skog. Alla som arbetar inom företaget och på våra arbetsplatser har ett ansvar att följa principerna nedan och integrera kvalitet och miljö i allt vi gör.


 • Miljöhänsyn ska genomsyra vår verksamhet och vår ledstjärna ska vara att bedriva ett miljöarbete så att våra tjänster ses som ett miljöanpassat alternativ.
 • Verksamheten skall till alla delar överensstämma med gällande lagar, förordningar samt andra regler och krav.
 • Vi ska följa gällande miljölagstiftning och driva verksamheten inom ramen för uppställda miljökrav från kunder.
 • Vi skall aktivt påverka och stödja miljö- och säkerhetsarbete
 • Vår strävan är att ständigt förbättra vårt miljöarbete och förebygga föroreningar.
 • Vår verksamhet ska kännetecknas av kvalité i alla processer.
 • Som miniminivå följer vi alltid lagar, förordningar, normer och kontraktskrav.
 • Vi ska vara en samarbetspartner att känna fullt förtroende för.


Uppförandepolicy:

Alla inom Nord Montage AB förväntas uppträda på ett korrekt sätt i kontakten med våra kunder och partners. Vi accepterar varken mutor, näthat eller korruption.


 • Nord Montage AB medarbetare får inte acceptera gåvor, betalning eller andra förmåner som kan påverka affärsbeslut, strider mot lag eller mot affärspraxis.
 • Vi strävar efter att ha nöjda kunder. Ett sätt att uppnå det är att tillgodose kunders behov. Det görs genom god kommunikation och att varje individ ansvarar för att vara tillmötesgående och hantera ärenden och uppdrag på ett korrekt sätt.

 

Jämställdhetspolicy:

Arbetsmiljön inom vår verksamhet skall vara trygg. En trivsam och eftersträvansvärd arbetsmiljö är en miljö som är så god att varje individ trivs och utvecklas i sitt arbete. En förutsättning för detta är att arbetsplatsen är fri från diskriminering, kränkande särbehandling, näthat, sexuella trakasserier och att vi aktivt arbetar för jämställdhet.  

 

Med jämställdhet menas att alla människors synsätt, erfarenheter och kompetens skall värderas lika och ses som värdefulla tillgångar i strävan att uppnå en effektiv organisation med ett gott samarbetsklimat oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsvariation eller sexuell läggning.  Jämställdhet i arbetslivet innebär lika villkor för alla när det gäller arbete, anställning och andra villkor samt utvecklingsmöjligheter. 


Arbetsmiljöpolicy:

Alla som arbetar inom Nord Montage AB och på våra arbetsplatser har ett ansvar att följa principerna nedan:

 • Säkerhet först: Vi ska åstadkomma en god arbetsmiljö.  Det är också varje medarbetares ansvar att följa de instruktioner och rutiner som finns avseende arbetsmiljön på våra kunders arbetsplatser.
   
 • Vi möter externa krav: Vi ska verka i enlighet med de lagkrav och andra relevanta krav som ställs på företaget från ett arbetsmiljöperspektiv. Arbetsmiljöfrågor beaktas i samtliga delar i vår verksamhet och vi arbetar med att ständigt utvärdera och förbättra verksamheten med avseende på arbetsmiljö och säkerhet.
   
 • Vi är tydliga: Ansvar och rollfördelning är klar och tydlig vilket leder mot ständigt förbättrad och säkrare arbetsmiljö.
   
 • Vi riskbedömer: När vi står inför förändringar i verksamheten ska vi diskutera arbetsmiljö- och miljöfrågor, undersöka risker och bedöma konsekvenser. Detta gör vi i samverkan och kan på så vis i möjligaste mån förebygga negativa effekter och minimera risker på arbetsmiljö och yttre miljö.

 

Alkohol och drogpolicy:

Avsikten med policyn är att Nord Montage AB som företag ska kännetecknas av att vara en seriös och ansvarstagande aktör gentemot våra anställda, våra kunder och våra leverantörer.

 • Tjänsteutövning på våra kontor, på våra externa arbetsplatser eller i våra arbetsfordon får ej ske under påverkan av alkohol eller droger. 
 • Narkotika och andra enligt lag förbjudna droger, får varken innehas eller användas. 
 • Restriktivitet ska råda beträffande alkohol utanför arbetstid i samband med kurser, konferenser, uppdrag och representation. 
 • Alla berörda har ett ansvar att säkerställa att policyn efterföljs.


// Styrelse och ledning för Nord Montage AB